De beslissingen van de Veiligheidsraad in verband met de coronacrisis blijven gehandhaafd voor onze activiteiten.


Het is duidelijk dat we de resterende lessen voor het einde van het schooljaar niet meer kunnen organiseren.
Tijdens een bijzondere vergadering heeft de raad van bestuur deze situatie behandeld.
Verschillende mogelijkheden zijn in haalbaarheid afgewogen.
De vergadering besliste uiteindelijk om twee lessen te verschuiven naar volgend schooljaar.
Dit betekent dat er 12 lessen zullen worden gegeven in plaats van 10.
De resterende lessen worden u via mail bezorgd door uw lesgeefsters.
Zij maken het arrangement en nemen van elke stap een foto.
Daarbij maken zij een stappenplan zodat u zelf thuis aan de slag kan.
Wij blijven 100% gaan voor een nieuwe lessenreeks in het najaar.
Zorg goed voor jezelf en voor de anderen, wij zien je graag terugkomen.

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en om uw gezondheid en die van onze medewerkers te beschermen, worden ook binnen onze organisatie extra voorzorgen genomen. Wij willen solidair mee onze verantwoordelijkheid opnemen.

De lessen zijn opgeschort, niet geannuleerd.

Ze worden hervat zodra de richtlijnen van de overheid dit toelaten.
Alle cursisten worden persoonlijk verwittigd via e-mail, telefoon of SMS door ons secretariaat.

U kan ons blijven bellen en mailen, wij blijven tot uw dienst.

Wij blijven optimistisch en hopen dat we snel terug kunnen overschakelen naar de normale situatie.

We wensen u en uw familie het allerbeste toe in deze moeilijke tijden.

Subcategorieën

Copyright © NEMEC vzw 2010 - 2020

Alle rechten voorbehouden. Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van NEMEC vzw

Terug naar boven