Bescherming van persoonsgegevens

NEMEC vzw hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. De meeste informatie is op of via onze website beschikbaar zonder dat u persoonsgegevens moet verstrekken. In bepaalde gevallen wordt u toch persoonlijke informatie gevraagd. In het kader van de verwerking van correspondentie worden uw contactgegevens geregistreerd in een databank. Uw gegevens worden dan behandeld in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

NEMEC geeft u daarbij de volgende garanties:

  • Uw persoonsgegevens worden alleen ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste dienst online te verlenen. De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling.
    Uw persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden en niet voor direct marketing aangewend.
  • U hebt steeds toegang tot uw persoonsgegevens en u kunt de juistheid ervan verifiëren. U hebt de mogelijkheid om onjuistheden in verband met uw persoonsgegevens te laten verbeteren. Daartoe kunt u contact opnemen met de beheerder van onze website. Klik daarvoor op 'Contact' in de navigatiebalk.
  • NEMEC treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden van uw persoonsgegevens misbruik maken.