vullen

Voorjaarsbijeenkomst.  

zaterdag  18 november 2017

Zaal GOM

Margrietstraat 14  9170  Meerdonk

Aanvang 14:00u.
Einde 17:00u 

Er is ruime perkeergelegenheid  op het Kerkplein  en bij het lokaal.

Meer info en inschrijven op www.rkhvzw.be

 

Copyright © NEMEC vzw 2010 - 2019

Alle rechten voorbehouden. Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van NEMEC vzw

Terug naar boven